BUSQUEM MUNICIPI PER CONSTRUIR UN HABITATGE COOPERATIU SÈNIOR

Sostre Cívic és una entitat amb més de 900 socis, 15 anys de trajectòria i diversos projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. En els darrers 3 anys des de la base social de la nostra cooperativa s’està impulsant projectes d’habitatge col·lectiu per a persones grans, amb serveis d’assistència i cures autogestionat, i des de la lògica de cooperativa en cessió d’ús, com a alternativa al model assistencial per a persones grans a través de residències.

Ara mateix l’interès de la població en aquesta tipologia de projectes és creixent i des de la cooperativa s’està impulsant un projecte en sòl privat a Sant Feliu de Guíxols, el projecte Walden XXI, però no és suficient per atendre a aquesta forta demanda i neguit. Alhora, la pandèmia de la COVID19 ha posat de manifest la necessitat de repensar la cura a les persones i concretament el model d’atenció a les persones grans

Sostre Cívic vol impulsar aquest model realitzant la promoció d’un projecte d’habitatge cooperatiu sènior amb la col·laboració d’una administració pública local que vulgui participar.


Què és l’habitatge cooperatiu sènior?

 


L’
habitatge cooperatiu en cessió d’ús sènior és una forma de vida amb espais comuns i privats, que permet viure la vellesa de forma autogestionada i amb la participació de totes les persones implicades en el projecte col·lectiu. Aquest model innovador es basa en: 

 • la participació i la gestió horitzontal entre les persones sòcies, sense jerarquies; 
 • en el disseny d’arquitectura col·lectiva, on l’habitatge d’ús privat es complementa amb zones comunes per a la trobada, l’ajuda mútua i les activitats compartides;
 • en la construcció d’espais i serveis d’atenció a les cures i necessitats de la gent gran;
 • economies d’escala que permeten la reducció de despeses dels serveis lligats a l’habitatge, ja siguin de manteniment i serveis habituals de l’habitatge, com serveis i activitats terapèutiques, assistencials i sanitàries;
 • que cada soci participa en les despeses comunes, tot mantenint la seva independència econòmica; 
 • un projecte estable, arrelat al territori i amb implicació i accions de millora cap a l’entorn (socials, mediambientals…);
 • la garantia de la perdurabilitat del model i la no especulació-enriquiment del projecte inicial. 

En definitiva és una resposta des de l’economia social cooperativa a la crisi de cures en la vellesa, que busca una alternativa a la privatització de les cures, i que defensa una vellesa activa i autogestionada, sent els mateixos residents qui prendran les decisions del seu projecte d’habitatge col·lectiu, per posar les cures al centre. 

>> Per saber-ne més pots consultar la nostra guia sobre “Cures en la convivència de persones grans”


Col·laboració público-cooperativa

 

De les 900 persones que formen Sostre Cívic, es troben unes 300 persones grans que tenen interès en el desenvolupament d’aquest model d’habitatge amb serveis. A hores d’ara ja hi ha un grau de maduresa en l’entitat i el sector suficient que permeten poder tirar endavant amb solvència un projecte, però es requereixen suports públics pel seu impuls.


L’objectiu és: 

Impulsar una prova pilot d’habitatge cooperatiu per a persones grans en un sòl municipal. L’accés al sòl és un dels principals impediments pels projectes i alhora permeten la col·laboració i implicació de l’administració en la necessitat pública. Aquesta prova pilot serviria tant per difondre el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a persones grans entre l’administració pública, com per a generar coneixement per a la creació d’un marc favorable per l’impuls de projectes de cohabitatge sènior a Catalunya.


La col·laboració es basa:

 1. Dret de superfície: Compromís per part de l’Ajuntament en constituir un dret de superfície sobre un sòl de propietat municipal en favor de Sostre Cívic.
 2. Estudi de viabilitat del projecte: Realització per part de la cooperativa d’un estudi de viabilitat del projecte (que realitzaria l’equip tècnic de la cooperativa, sense cost per l’Ajuntament, seguint les indicacions dels tècnics municipals), que contempli els vessants urbanístics, arquitectònics, econòmics i de cures. 
 3. Difusió i promoció del model: Realització d’una tasca conjunta de difusió i promoció del model al conjunt de persones grans de la població, per informar i motivar a la participació en el futur projecte. 

Aquesta col·laboració s’articularà a través d’un protocol d’intencions que reculli els aspectes a treballar en l’Estudi de viabilitat del projecte, i les condicions reguladores del Dret de Superfície en cas que es faci palesa la viabilitat.


Requisits


Per tal de vetllar per la solvència del futur projecte, es defineixen un seguit de criteris necessaris per a la realització del projecte:

 • Municipi català amb una població major de 12.000 habitants 
 • Municipi que disposi d’un sòl o un immoble en propietat municipal, en qualitat de solar, amb qualificació d’ús d’habitatge, residencial o l’ús sanitari-assistencial, i susceptibles de ser adjudicats directament a través d’un Dret de superfície i permetre la construcció d’habitatges.
 • Una densitat mínima de 30 habitatges i un sostre edificable mínim de 2.500 m² i una superfície de solar major de 700 m². 
 • Voluntat d’assumir el compromís d’una adjudicació directa de sòl a través d’un Dret de Superfície per 75 anys en el termini màxim de 6 mesos des del lliurament del projecte. 


Presentació de candidatures


Aquells municipis que compleixin els requisits i que tinguin interès en aquesta oferta de col·laboració público-cooperativa, hauran de presentar els solars que creuen susceptibles de participar en el projecte segons els requisits i les seves característiques bàsiques
omplint el següent formulari abans del dilluns 18 de gener de 2021.

Les diferents sol·licituds seran analitzades i valorades per la cooperativa a partir d’un procés intern i d’acord amb aspectes com les condicions  normatives i del planejament del municipi, dels serveis locals, entre d’altres.

Per conèixer totes les condicions de l’oferta i aspectes valorables de les candidatures, així com més informació del model d’habitatge cooperatiu sènior en cessió d’ús, podeu consultar el dossier de l’oferta en PDF.

Si necessiteu qualsevol aclariment, o citar-nos per parlar-ne en alguna reunió, podeu escriure a info@sostrecivic.cat, o trucar al 933996960.

 

Aquesta actuació està impulsada en el context de Projectes Singulars dels Ateneus Cooperatius de l’any 2019-2020 promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Direcció General d’Economia Social, el tercer sector, les Cooperatives i l’Autoempresa amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.