Avui dia es fa necessari trobar noves formes de viure i conviure a causa dels canvis demogràfics i socials que es van produint, com ara l’augment de l’esperança de vida, o la diversitat de famílies amb més llars unipersonals i monoparentals. També es dóna un menor nivell d’ingressos, el pressupost en l’àmbit de Serveis Socials ha disminuït alhora que augmenta la tendència a la privatització de serveis i subministraments.
En aquest context considerem prioritari trobar sistemes per viure de forma més sostenible, fent un consum responsable i pràctiques respectuoses amb el medi.

Per què el cohabitatge?

Volem construir un projecte col·lectiu que ens permeti una forma de vida centrada en les persones, sostenible en aspectes socials, ecològics i econòmics d’acord amb les nostres necessitats i valors. Volem una vida activa, que potenciï les relacions socials i alhora respecti l’autonomia i la independència personal, en una comunitat col·laborativa, basada en l’ajuda mútua i amb esperit de bon veïnatge.

Qui som?

Ens hem trobat un grup de persones, majors de quaranta-cinc anys, a les quals ens motiva i ens agrada la idea de viure en comunitat i de participar en un model d’habitatge no especulatiu. Apostem pel model de cessió d’ús dins la cooperativa de Sostre Cívic. Volem crear un projecte d’habitatge col·laboratiu que combini el respecte a la privacitat i la col·laboració entre els membres del grup.
Amb aquest model la propietat és col·lectiva i tenim el dret d’ús.
A la primavera del 2016 s’iniciaren les primeres trobades i reunions amb la intenció d’anar configurant i definint el que volem.

Projecte

Ens plantegem crear i autogestionar un conjunt d’habitatges en model de cessió d’ús que combinarà espais privats amb zones d’ús compartit. El desenvolupament de la construcció es farà, en mesura del possible, a partir de paràmetres sostenibles i ecològics.
Volem viure en un medi integrat en la natura, a Catalunya, que alhora ens permeti l’accés als serveis i a participar activament de la vida social i cultural de la població.
Aquest és un projecte per a persones entre 45 i 70 anys, amb autonomia.

Objectius

Volem:

 • Viure una vellesa digna i activa, compartint experiències que afavoreixin l’enriquiment personal i col·lectiu
 • Establir xarxes de suport mutu i espais col·lectius compartits que afavoreixin l’equilibri emocional tant en l’aspecte personal com relacional, evitant l’aïllament i la soledat.
 • Dissenyar el nostre projecte i gestionar-lo de forma participativa.
 • Construir un conjunt d’habitatges adaptats que comprendrà: espais privats i espais comunitaris.
 • Aportar a la nostra qualitat de vida aspectes com la tranquil·litat, la privacitat, la seguretat, l’afecte, la companyia i la cooperació. Sentir-nos part d’una comunitat orgànica on cadascú aporta la seva experiència vital.
 • Estendre i aportar la nostra participació en la vida del barri, del poble, en la que ens volem inserir.

Sostenibilitat:

Desenvolupar col·lectivament una manera més sostenible de viure:

Sostenibilitat social:
 • Gaudir de relacions de proximitat, on es vegin afavorits valors per tots compartits: col·laboració, companyia, ajuda mútua, activitats culturals i de lleure, etc.
 • Optimitzar esforços mitjançant la bona gestió del projecte que garanteixi la continuïtat i la bona convivència.
Cures:
 • Abordar la cura i l’envelliment de les persones des d’una posició humanística i salutogènica, és a dir, que respecti la dignitat de les persones i que tingui per objectiu aconseguir la màxima qualitat de vida sigui quin sigui el seu estat de salut.
 • Executar un projecte el màxim de finalista possible, és a dir, volem viure a casa fins que sigui viable logística i econòmicament.
 • Tindrem cura entre nosaltres mitjançant la Roda del Benestar: cada persona del grup tindrà cura d’una altra persona fent una cadena que tancarà amb la primera, cada cert temps es canviarà de persona de manera que tothom acabi interactuant amb tothom.
 • En cas de dependència física amb les capacitats cognitives conservades es prioritzarà que la persona pugui seguir a casa.
 • El projecte haurà de contemplar espais que permetin una atenció o cura especial.
 • El projecte tindrà previst un itinerari per a cada persona segons les seves necessitats, per exemple, pactar l’entrada a la residència o sociosanitari de la població quan la persona així ho decideixi o en el cas de no tenir capacitat per decidir ho faci la seva família.
 • Per a poder assumir de forma comunitària les despeses puntuals derivades de les cures, es constituirà un fons comú amb una quota individual mensual. Es propiciarà que tothom tingui el document de voluntats anticipades degudament enregistrat.
Sostenibilitat ecològica:
 • Construirem un projecte el màxim ecològic possible, en equilibri amb les possibilitats econòmiques. En la mesura del possible, a partir de paràmetres sostenibles i ecològics aplicant criteris de construcció responsable en tots els habitatges i instal·lacions, tenint en compte aspectes com l’orientació, fonts renovables d’energia…
 • Optimitzar espais i consums.
 • Aplicar hàbits d’estalvi d’eficiència energètica i reciclatge; per tal de reduir el consum, ens proposem compartir instal·lacions, espais, subministraments, productes, serveis d’ús comú, etc.
 • Es podran tenir mascotes i animals de corral. La persona responsable n’haurà de tenir cura . No es podran tenir animals que suposin un perill ni que puguin distorsionar la convivència del grup. Tots els animals compliran amb els requeriments veterinaris.
Sostenibilitat econòmica:
 • El projecte haurà de ser sostenible i adequar-se a les condicions econòmiques que es detallen en l’apartat dedicat a l’economia d’aquest document.
 • Per tal de reduir el consum, ens proposem compartir instal·lacions, espais, subministraments, productes, serveis d’ús comú, etc.

Localització

Volem dur a terme el nostre projecte en un municipi de Catalunya, fora de l’àrea metropolitana de Barcelona i de qualsevol gran ciutat, preferentment amb una població entre 2000 i 7000 habitants en funció de les característiques del poble i de l’entorn.

El poble disposarà de:

 • Sistema sanitari: Un centre de salut i l’hospital a prop.
 • Accés a serveis: Disposarà dels serveis mínims: comerços, oferta cultural, biblioteca, farmàcia…
 • En l’aspecte medioambiental: Volem que l’emplaçament estigui envoltat de zona verda. Que no hi hagi contaminació acústica i que l’entorn no sigui industrial.
 • En l’aspecte comunicació: Volem que estigui ben comunicat amb el centre de la població -màxim 15′ a peu- per tal de poder accedir a tots els seus serveis. També ha d’estar ben comunicat amb l’hospital (30′ màxim) i amb la capital de comarca, i amb Barcelona, tant amb cotxe com amb transport públic.

Tipologia dels habitatges

Tenim intenció de crear un disseny obert i amb un mínim d’impacte ecològic. Es tractaria:

 • D’utilitzar materials i dissenys constructius que assegurin la salut dels edificis i de les persones (per tal de minimitzar la sensibilitat química múltiple i l’electrosensibilitat als camps electromagnètics)
 • Si és possible econòmicament, construir un conjunt de casetes autònomes bàsiques, i si no, casetes adossades, o de la rehabilitació d’un edifici que ens permeti executar el projecte. I una altra construcció per als espais d’ús compartit.
 • Volem construir sense barreres arquitectòniques, amb materials de bioconstrucció reciclables i tenint en compte l’eficiència energètica.
 • Es preveu construir entre 20 i 25 unitats d’habitatge, de dimensions reduïdes amb serveis mínims: habitacions, cambra de bany, cuina – menjador i espai exterior.
 • L’espai Comunitari inclourà: menjador comunitari, cuina, espais per a cures i assistència i/o amics i convidats, sales polivalents com: sala d’estar, de lectura, d’activitat física; taller de bricolatge, bugaderia, zona d’aparcament, jardí, hort.

Logística

En ser un grup (Fase) dins de Sostre Cívic, comptem amb la col·laboració dels tècnics en aspectes com: legalitat, economia, organització… Per tal de executar el projecte adequadament.

Mobilitat

 • Hi haurà transport públic a l’abast i s’estudiaria la possibilitat de gestionar un transport col·lectiu propi.ECONOMIA
 • Totes les persones que vulguin adscriure’s al grup rural han de poder aportar les quotes corresponents en el moment d’iniciar-se el projecte.
 • Tota fase de SC ha de ser sostenible i autònoma econòmicament.
 • Es preveu una aportació de capital social al voltant de 20.000 € per unitat de convivència. La quantitat exacta d’aquesta quota dependrà directament del cost de la compra del terreny o habitatge, de la qualitat del cost de la construcció i del nombre d’unitats familiars.
 • Es preveu una quota mensual de 750 € per persona aproximadament. En aquesta quota hi hauria comptabilitzat les despeses de la quota d’ús, de manteniment, solidaritat i dels subministraments. Les quotes mensuals es regulen segons el nombre de membres de cada unitat familiar. Addicionalment, cal incloure una quota per a un fons col·lectiu per atendre les necessitats de cures.
 • Si una persona no pot incorporar-se al projecte des del principi hauria de pagar igualment la quota mensual. Aquestes persones s’haurien d’incorporar els caps de setmana per anar seguint la dinàmica del grup.

Governança: com volem funcionar?

Volem gestionar el nostre projecte seguint valors democràtics en espais assemblearis i de presa de decisions, preferentment per consens o per majoria depenent de l’abast del tema. Sempre que sigui possible utilitzarem la metodologia que es proposa des de la “Sociocràcia”.

Per organitzar-nos crearem grups de treball o comissions d’acord amb les capacitats i interessos de les diferents persones membres del grup. Totes les persones del grup participaran activament en alguna de les comissions.
Partim de la idea de la Democràcia participativa, incentivant la participació de totes les persones.

Promourem una comunicació, assertiva, empàtica i no violenta.
En definitiva, el nostre projecte respon a la necessitat d’innovar la nostra forma de viure, de la constatació i el convenciment que és possible i necessària una forma de viure i conviure que ens aporti més benestar i que tenim capacitat d’organitzar-nos per a trobar solucions creatives a les opcions que se’ns plantegen.

Creiem en aquest projecte perquè respon als nostres valors i a la pretensió de viure una vellesa digna, saludable i activa.

Barcelona, juliol 2021