Informació addicional sobre protecció de dades

  • RESPONSABLE: Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Sostre Cívic, Sccl – CIF: F65347858

Dir. Postal: Carrer Casp, 43 baixos. Barcelona (08010)

Telèfon: 93 399 69 60

Correu electrònic: 

  • FINALITAT: Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

A Sostre Cívic, sccl tractem la informació que ens faciliten les persones interessades en rebre informació de l’activitat de l’entitat i/o amb el fi d’incorporar-se com a soci o sòcia de la cooperativa.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre que la persona interessada no sol·liciti la baixa com a persona sòcia de la cooperativa o com a persona interessada.

  • LEGITIMACIÓ: Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és la subscripció com a persona sòcia / com a persona interessada a la cooperativa Sostre Cívic, sccl.

  • DESTINATARIS: A quins destinataris se’ls hi comunicaran les seves dades?

Les dades no es comunicaran a terceres persones.

  • DRETS: Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a Sostre Cívic sccl estem tractant dades personals que els incumbeixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins pel que van ser recollides.

  • PROCEDÈNCIA: Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Sostre Cívic, sccl procedeixen directament de les persones interessades i persones sòcies de l’entitat.

El tipus de dades que es tracten són dades personals.

Consulteu el text normatiu:

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades