27.10.2022

Impulsem la gestió cooperativa dels consums energètics dels projectes d’habitatge cooperatiu

Creiem que és necessari promoure una transició energètica cap a un model sostenible que, en el nostre sector d’activitat, ha d’estar fonamentada en reduir el consum d’energia i l’impacte ambiental en totes les etapes de la vida d’un edifici, des de la seva construcció fins al seu ús, manteniment i enderroc. Sabem que l’ús dels habitatges és generador d’aproximadament el 30% de les emissions de CO2 del país, i que aquest consum d’energia durant el seu ús, suposa el 75% de les emissions que produeix un edifici en tota la seva vida útil. Per això, és cabdal un model escalable de construcció i gestió que permeti el control dels consums energètics i alhora la implantació d’instal·lacions d’energies renovables. 

Plaques solars al projecte Cirerers, a Barcelona

El model d’habitatge cooperatiu, per les seves característiques intrínseques, presenta diversos avantatges que faciliten aquest model.

 1. Autopromoció. Són les persones que hi viuran les que prenen les decisions durant la construcció de l’edifici, i per això, són les primeres interessades en implementar totes les mesures d’estalvi energètic i de captació passiva d’energia que es puguin dotar, tant pel seu retorn econòmic com ecològic. Aquest fet no està exempt de contradiccions i tensió, en l’equilibri que han de cercar les sòcies entre l’esforç econòmic de la inversió inicial i el retorn a mig-llarg termini.
 2. Vida en comú. El fet de compartir, consubstancial al cooperativisme, és ja un factor de sostenibilitat. Les promocions de Sostre Cívic consten d’habitatges més aviat petits, però es doten d’espais col·lectius amplis i polivalents com a extensió dels espais privatius, que tenen un ús intensiu i més eficient. En tots els projectes s’implanten instal·lacions centralitzades i col·lectives, que fan ús exclusiu d’energies renovables, que són més econòmiques i eficients. En definitiva, es busca el benestar col·lectiu compartint espais comuns, instal·lacions, recursos, etc.
 3. Participació i gestió col·lectiva. Les sòcies i socis s’impliquen tant en el disseny i la construcció, com en l’ús de l’edifici. Aquest és un avantatge respecte a la promoció convencional, ja que els projectes:
  1. S’adapten a les seves necessitats reals de les usuàries, amb un estàndard de confort bo, però que alhora és auster si el comparem amb altres.
  2. Estan pensats per anar modificant-se i creixent en el temps, el que facilita que l’edifici pugui anar millorant i adaptant-se als nous reptes que pugui suposar el futur incert de canvi climàtic, són projectes resilients. 
  3. Estan monitorats i gestionats per les mateixes usuàries que, en tant que  co-propietaries, s’impliquen en la reducció del consum i la millora continua de les instal·lacions i l’edifici.
Plaques solars al projecte de La Sala, a Calonge.

Sostenibilitat ambiental a Sostre Cívic

La sostenibilitat mediambiental ja estat dels pilars de la cooperativa des del seu naixement, i així apareix recollit als Estatuts Socials de l’entitat (article 8). Tanmateix, el 2020 el Consell Rector va aprovar el llibre de criteris arquitectònics de Sostre Cívic, on, entre altres aspectes, es determina que tots els projectes d’obra nova o gran rehabilitació de la cooperativa tindran la qualificació energètica A, i s’estableixen criteris de reducció d’impacte ambiental i de salut dels materials de construcció. 

En aquest sentit, durant l’any 2022 i gràcies a Projectes Singulars, hem desenvolupat una nova línia d’activitat per impulsar les energies renovables, les instal·lacions eficients i la gestió cooperativa dels consums en els nostres projectes d’habitatge cooperatiu. Les primeres accions realitzades han estat:

 1. Creació d’una oficina tècnica per a la implantació i gestió de les instal·lacions centralitzades d’energies renovables dels projectes d’habitatge cooperatiu. 
 2. Incorporació de noves eines per la gestió econòmica dels serveis associats als consums i subministraments dels edificis.
 3. Digitalització de la producció i el consum d’energia a través de la implantació d’un sistema de monitoratge de les instal·lacions. Aquesta actuació ens permet efectuar una gestió cooperativa tant de la producció com dels consums en cada projecte, així com efectuar un control i una anàlisi exhaustiva del consum, amb l’objectiu d’establir patrons de millora, optimització i estalvi en l’ús de les instal·lacions, tant per les comunitats com per cadascun dels habitatges, tot promovent el consum responsable d’energia i recursos.
 4. Creació, com a prova pilot, d’una Comunitat Energètica Local com a fórmula innovadora de producció d’energia renovable i autoconsum col·lectiu, generant impacte i empoderament energètic en la comunitat i en persones externes a la cooperativa.

Un projecte amb el suport del programa Projectes Singulars

Aquest projecte ha estat possible gràcies a haver estat beneficiaris del programa Projectes Singulars 2021 amb el projecte “Producció, autoconsum i digitalització d’energies renovables en l’habitatge cooperatiu”.

La convocatòria dels Projectes Singulars té per propòsit generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses i nous mercats en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del mateix sector d’activitat o del territori.

Aquesta subvenció està dins el marc de l’Economia Social, i és promoguda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social del Servei Públic d’Ocupació Estatal.