ORGANITZACIÓ

La governança democràtica és un dels pilars de Sostre Cívic. Per això disposem de diferents espais on les persones sòcies poden participar activament en la definició de les polítiques i en la presa de decisions de la cooperativa i dels seus projectes d’habitatge.

Pots consultar aquí els espais de governança que tenim a Sostre Cívic


ASSEMBLEA GENERAL

És l’espai de presa de decisions de la cooperativa, l’òrgan d’expressió de la voluntat de totes les persones sòcies. La participació es fa a títol individual i es compta un vot per persona sòcia.

L’Assemblea General es convoca de manera ordinària un cop l’any per aprovar els comptes i el Pla de Treball, que defineix les directrius i objectius d’actuació de l’entitat, així com l’elecció de membres del Consell Rector de designació d’aquest òrgan.

Per més detalls sobre el funcionament de l’Assemblea de Sostre Cívic, pots consultar els nostres Estatuts.


CONSELL RECTOR

El Consell Rector és l’òrgan de representació i direcció de Sostre Cívic, i es reuneix mensualment. S’encarrega d’establir les directrius generals d’actuació de l’entitat, segons les línies i acords fixats per l’Assemblea general.

Els socis i sòcies que el conformen part poden haver estat escollits per elecció directa en l’Assemblea General o bé proposats pels diferents projectes d’habitatge i l’Assemblea de sòcies de treball. Els càrrecs tenen una durada màxima de cinc anys, i poden ser reelegits de forma successiva per períodes iguals de temps.

Des de juny de 2022 el Consell Rector està integrat per:Carlos Alcoba
Presidència
[Soci expectant]


Angela Garcia
Vicepresidència
[Sòcia de projectes]


Yabel Pérez
Secretaria
[Soci de treball]

Benjamí Aguilar
Vocal
[Soci expectant]

Àngel Estévez
Vocal
[Soci de treball]


Maria Morillo
Vocal
[Sòcia de projectes]

Eva Ortigosa
Vocal
[Sòcia de treball]

Carmen Vega
Vocal
[Sòcia expectant]

Luis Valero 
Vocal
[Soci de projectes]COMITÈ DE RECURSOS

El Comitè de Recursos és competent per resoldre els recursos contra els acords del Consell Rector relatius tant a l’admissió com a la denegació d’admissió de persones sòcies a la societat cooperativa, i a les sancions per faltes lleus, greus o molt greus, així com contra els acords de l’assemblea de projecte d’habitatges cooperatiu i de la junta de projecte, i la resolució d’altres recursos que se li atribueixin per la llei o els estatuts de la cooperativa.

L’actual composició del Comitè de Recursos va ser aprovada a l’Assemblea General Ordinària del 17 de juny de 2022, i consta de les següents sòcies i socis de Sostre Cívic:

 • Ana Maria Muñoz.
 • Raimon Soler Renobell.
 • Sergi Rodriguez Baquedano.
 • Josep Gaspa Tarrago (suplent).

El Comitè de Recursos disposa d’un correu electrònic per garantir l’atenció a les sòcies que així ho necessitin: comitederecursos@sostrecivic.cat


COMISSIÓ DEL PROTOCOL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

El Protocol per a la prevenció i l’abordatge de les violències masclistes i LGTBIQ-fòbiques de Sostre Cívic va ser aprovat l’Assemblea General Ordinària del 30 de juny de 2023.
  Descarrega’l aquí

Per tal de garantir que les actuacions i accions contingudes en el Protocol es portin a terme i hi hagi un seguiment i avaluació de les mateixes, s’ha creat una comissió permanent formada per un equip de persones sensibilitzades i formades en l’àmbit de les violències, que consta de:

 • Alicia Conejero (sòcia usuària)
 • Ester Alegre (sòcia usuària)
 • Guillem Subirachs (soci expectant)
 • Mercedes Estébanez (sòcia expectant)
 • Eva Ortigosa (sòcia de treball)
 • Mireia Masó (sòcia de treball)

Si vols comunicar de forma escrita una situació de violència a la Comissió del Protocol, pots enviar un correu a espaisegur@sostrecivic.cat o omplir el formulari que trobaràs en aquesta pàgina.


EQUIP TÈCNIC

Per donar suport a totes les tasques necessàries per la sostenibilitat i gestió de l’entitat es compta amb un equip tècnic, que està acompanyat pel Consell Rector.


Alícia Bolancé
Responsable de gestió econòmica i financera


Albert Ventura 
Tècnic de suport d’execució de projectes


Amaia Belastegui 
Tècnica de projectes


Ander Zabala
Tècnic de gestió econòmica i financera


Àngel Estévez
Direcció tècnica d’arquitectura, obra i manteniment


Berta Salomó
Tècnica de comunicació


David Guàrdia
Direcció de desenvolupament de model i viabilitat habitatge cooperatiu i Codirecció


Diana Amigó
Tècnica d’administració i logística


Eulàlia Tubau
Direcció d’estructura i suport i Codirecció


Eva Ortigosa
Direcció de coordinació de projectes, acompanyament a grups i participació


Gemma Graells
Tècnica d’administració i comptabilitat


Irene Barrientos
Tècnica jurista


Jon Casadó
Tècnic de projectes


José Téllez
Responsable de comunicació


Julieta Duran
Tècnica d’execució de projectes


Lucia Basulto
Tècnica de comunicació


Marina Potrony
Tècnica d’administració i comptabilitat


Mireia Masó
Tècnica d’execució de projectes i manteniment


Nina Turull
Tècnica d’execució de projectes i de sostenibilitat ambiental


Veva Jorba
Direcció tècnica d’arquitectura, obra i manteniment


Xavier Mayor
Tècnic d’administració


Yabel Pérez
Responsable de creixement i tècnic de projectes

 


L’equip tècnic s’organitza en 4 àrees diferents, que donen resposta a les diferents necessitats de les persones sòcies de Sostre Cívic i dels projectes d’habitatge cooperatiu.

Codirecció

 • David Guàrdia
  Direcció de desenvolupament de model i viabilitat habitatge cooperatiu i Codirecció
 • Eulàlia Tubau
  Direcció d’estructura i suport i Codirecció

Direcció econòmico-financera i de desenvolupament del model

Representació i visibilització de la cooperativa, i viabilitat econòmica

 • David Guàrdia
  Direcció de desenvolupament de model i viabilitat habitatge cooperatiu i Codirecció
 • Alícia Bolancé
  Responsable de gestió econòmica i financera
 • Ander Zabala
  Tècnic de gestió econòmica i financera
 • Gemma Graells
  Tècnica d’administració i comptabilitat
 • Marina Potrony
  Tècnica d’administració i comptabilitat

Direcció de coordinació de projectes, acompanyament a grups i participació

Acompanyament a sòcies i coordinació de projectes, i acompanyament a la base social

 • Eva Ortigosa
  Direcció de coordinació de projectes, acompanyament a grups i participació
 • Amaia Belastegui
  Tècnica de projectes
 • Jon Casado
  Tècnic de projectes
 • Yabel Pérez
  Responsable de creixement i tècnic de projectes

Direcció tècnica d’arquitectura, obra i manteniment

Gestió de l’execució dels projectes arquitectònics, definició del model arquitectònic i de sostenibilitat

 • Àngel Estévez
  Direcció tècnica d’arquitectura, obra i manteniment
 • Veva Jorba
  Direcció tècnica d’arquitectura, obra i manteniment
 • Albert Ventura
  Tècnic de suport d’execució de projectes
 • Julieta Duran
  Tècnica d’execució de projectes
 • Mireia Masó
  Tècnica d’execució de projectes i manteniment
 • Nina Turull
  Tècnica d’execució de projectes i de sostenibilitat ambiental

Direcció d’estructura i suport

Administració, gestió, eines i recursos interns i comunicació interna i externa

 • Eulàlia Tubau
  Direcció d’estructura i suport i Codirecció
 • José Téllez
  Responsable de comunicació
 • Berta Salomó
  Tècnica de comunicació
 • Diana Amigó
  Tècnica d’administració i logística
 • Irene Barrientos
  Tècnica jurista
 • Lucia Basulto
  Tècnica de comunicació
 • Xavier Mayor
  Tècnic d’administració