ORGANITZACIÓ

Assemblea General


És l’espai de presa de decisions de la cooperativa, l’òrgan d’expressió de la voluntat de totes les persones sòcies. La participació es fa a títol individual i es compta un vot per persona sòcia.

L’Assemblea General es convoca de manera ordinària un cop l’any per aprovar els comptes i el Pla de Treball, que defineix les directrius i objectius d’actuació de l’entitat, així com l’elecció de membres del Consell Rector de designació d’aquest òrgan.

Per més detalls sobre el funcionament de l’Assemblea de Sostre Cívic, pots consultar els nostres Estatuts.


Consell Rector


El Consell Rector és l’òrgan de representació i direcció de Sostre Cívic, i es reuneix mensualment. S’encarrega d’establir les directrius generals d’actuació de l’entitat, segons les línies i acords fixats per l’Assemblea general.

Els socis i sòcies que el conformen part poden haver estat escollits per elecció directa en l’Assemblea General o bé proposats pels diferents projectes d’habitatge i l’Assemblea de sòcies de treball. Els càrrecs tenen una durada màxima de cinc anys, i poden ser reelegits de forma successiva per períodes iguals de temps.

Des de juny de 2022 el Consell Rector està integrat per:Carlos Alcoba
Presidència
[Soci expectant]


Angela Garcia
Vicepresidència
[Sòcia de projectes]


Yabel Pérez
Secretaria
[Soci de treball]Benjamí Aguilar
Vocal
[Soci expectant]

Àngel Estévez
Vocal
[Soci de treball]


Maria Morillo
Vocal
[Sòcia de projectes]Eva Ortigosa
Vocal
[Sòcia de treball]

Carmen Vega
Vocal
[Sòcia expectant]

Luis Valero 
Vocal
[Soci de projectes]


Comitè de recursos


El Comitè de Recursos és competent per resoldre els recursos contra els acords del Consell Rector relatius tant a l’admissió com a la denegació d’admissió de persones sòcies a la societat cooperativa, i a les sancions per faltes lleus, greus o molt greus, així com contra els acords de l’assemblea de projecte d’habitatges cooperatiu i de la junta de projecte, i la resolució d’altres recursos que se li atribueixin per la llei o els estatuts de la cooperativa.

L’actual composició del Comitè de Recursos va ser aprovada a l’Assemblea General Ordinària del 17 de juny de 2022, i consta de les següents sòcies i socis de Sostre Cívic:

  • Ana Maria Muñoz.
  • Raimon Soler Renobell.
  • Sergi Rodriguez Baquedano.
  • Josep Gaspa Tarrago (suplent).

El Comitè de Recursos disposa d’un correu electrònic per garantir l’atenció a les sòcies que així ho necessitin: comitederecursos@sostrecivic.cat


Comissió del Protocol contra les violències masclistes


El Protocol per a la prevenció i l’abordatge de les violències masclistes i LGTBIQ-fòbiques de Sostre Cívic va ser aprovat l’Assemblea General Ordinària del 30 de juny de 2023.
  Descarrega’l aquí

Per tal de garantir que les actuacions i accions contingudes en el Protocol es portin a terme i hi hagi un seguiment i avaluació de les mateixes, s’ha creat una comissió permanent formada per un equip de persones sensibilitzades i formades en l’àmbit de les violències, que consta de:

  • Alicia Conejero (sòcia usuària)
  • Ester Alegre (sòcia usuària)
  • Guillem Subirachs (soci expectant)
  • Mercedes Estébanez (sòcia expectant)
  • Eva Ortigosa (sòcia de treball)
  • Mireia Masó (sòcia de treball)

Si vols comunicar de forma escrita una situació de violència a la Comissió del Protocol, pots enviar un correu a espaisegur@sostrecivic.cat o omplir el següent formulari.


Equip tècnic


Per donar suport a totes les tasques necessàries per la sostenibilitat i gestió de l’entitat es compta amb un equip tècnic, que està acompanyat pel Consell Rector.David Guàrdia
Coordinació d’equip i de proj. en promoció


Eulàlia Tubau
Coordinació d’equip i de proj. en convivència, i organització interna


Yabel Pérez
Impuls de nous projectes
Àngel Estévez
Gestió de projectes en promoció


Eva Ortigosa
Gestió de projectes en promoció


Nina Turull
Gestió de projectes en promoció
Veva Jorba
Gestió de projectes en promoció


Mandi Domingo
Gestió de projectes en promoció i convivència


Mireia Masó
Gestió de projectes en promoció i convivència
Amaia Belastegui
Gestió de projectes en promoció i convivència


Xavi Mayor
Gestió i administració de projectes


Albert Ventura
Gestió de patrimoni
Alícia Bolancé
Gestió econòmica i financera


Marina Potrony
Comptabilitat i administració


Gemma Graells
Comptabilitat i administracióDiana Amigó
Gestió i administració


Irene Barrientos
Gestió i administració societària


Ander Zabala
Gestió econòmica i internacional
Jose Téllez
Comunicació i xarxa


Lucía Basulto
Comunicació i difusió