ORGANITZACIÓ

Assemblea General


És l’espai
de presa de decisions de la cooperativa, l’òrgan d’expressió de la voluntat de totes les persones sòcies. La participació es fa a títol individual i es compta un vot per persona sòcia.

L’Assemblea General es convoca de manera ordinària un cop l’any per aprovar els comptes i el Pla de Treball, que defineix les directrius i objectius d’actuació de l’entitat, així com l’elecció de membres del Consell Rector de designació d’aquest òrgan.

Per més detalls sobre el funcionament de l’Assemblea de Sostre Cívic, pots consultar els nostres Estatuts.


Consell Rector


El Consell Rector és l’òrgan de representació i direcció de Sostre Cívic, i es reuneix mensualment. S’encarrega d’establir les directrius generals d’actuació de l’entitat, segons les línies i acords fixats per l’Assemblea general.

Els socis i sòcies que el conformen part poden haver estat escollits per elecció directa en l’Assemblea General o bé proposats pels diferents projectes d’habitatge i l’Assemblea de sòcies de treball. Els càrrecs tenen una durada màxima de cinc anys, i poden ser reelegits de forma successiva per períodes iguals de temps.

Des de juny de 2022 el Consell Rector està integrat per:Carlos Alcoba
Presidència
[Soci expectant]


Angela Garcia
Vicepresidència
[Sòcia de projectes]


Yabel Pérez
Secretaria
[Soci de treball]Benjamí Aguilar
Vocal
[Soci expectant]

Àngel Estévez
Vocal
[Soci de treball]


Maria Morillo
Vocal
[Sòcia de projectes]Eva Ortigosa
Vocal
[Sòcia de treball]

Rosalia Ribes
Vocal
[Sòcia expectant]

Luis Valero 
Vocal
[Soci de projectes]


Comitè de recursos


El Comitè de Recursos és competent per resoldre els recursos contra els acords del Consell Rector relatius tant a l’admissió com a la denegació d’admissió de persones sòcies a la societat cooperativa, i a les sancions per faltes lleus, greus o molt greus, així com contra els acords de l’assemblea de projecte d’habitatges cooperatiu i de la junta de projecte, i la resolució d’altres recursos que se li atribueixin per la llei o els estatuts de la cooperativa.

L’actual composició del Comitè de Recursos va ser aprovada a l’Assemblea General Ordinària del 17 de juny de 2022, i consta de les següents sòcies i socis de Sostre Cívic:

  • Ana Maria Muñoz.
  • Raimon Soler Renobell.
  • Sergi Rodriguez Baquedano.
  • Josep Gaspa Tarrago (suplent).

El Comitè de Recursos disposa d’un correu electrònic per garantir l’atenció a les sòcies que així ho necessitin: comitederecursos@sostrecivic.cat


Equip tècnic


Per donar suport a totes les tasques necessàries per la sostenibilitat i gestió de l’entitat es compta amb un equip tècnic, que està acompanyat pel Consell Rector.David Guàrdia
Coordinació d’equip i de proj. en promoció


Eulàlia Tubau
Coordinació d’equip i de proj. en convivència, i organització interna


Yabel Pérez
Impuls de nous projectes
Àngel Estévez
Gestió de projectes en promoció


Eva Ortigosa
Gestió de projectes en promoció


Nina Turull
Gestió de projectes en promoció
Mandi Domingo
Gestió de projectes en promoció i convivència


Mireia Masó
Gestió de projectes en promoció i convivència


Veva Jorba
Gestió de projectes en promocióXavi Mayor
Gestió i administració de projectes


Albert Ventura
Gestió de patrimoni


Irene Barrientos
Gestió i administració societàriaAlícia Bolancé
Gestió econòmica i financera


Marina Potrony
Comptabilitat i administració


Diana Amigó
Gestió i administracióAnder Zabala
Gestió econòmica i internacional


Jose Téllez
Comunicació i xarxa


Lucía Basulto
Comunicació i difusió