PUBLICACIONS I DESCÀRREGUES


Publicacions propies

Aquí podràs descarregar de manera totalment gratuita documents
d’elaboració pròpia per a ajudar-te a aprofundir en aquest món

Marc legal [n. 2]

L’objectiu d’aquesta guia és explicar el marc legal que opera i regula l’àmbit de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

Transformem l’entorn [n. 3]

Guia sobre l’impacte que els projectes d’habitatge cooperatiu tenen en l’entorn, amb propostes perquè pugui respondre a les necessitats existents.

La masoveria urbana

Tota la informació necessària sobre aquest model basat en un acord entre propietàries i masoveres

Altres publicacions i descàrregues

Llibres

CHAPIN, Ross. Pocket neighborhoods: creating small-scale community in a large-scale world. Newtown, CT: Taunton Press (2011).

DURRETT, Charles. El manual del senior cohousing. Autonomía personal a través de la comunidad. Madrid: Dykinson (2015).

DURRETT, Charles; MCCAMANT, Katherine. Creating cohousing. Building sustainable communities. New Society Publishers (2011).

HAGBERT, Pernilla; GUTZON LARSEN, Henrik; THÖRN, Håkan; WASSHEDE, Cathrin. Contemporary Co-housing in Europe. Towards Sustainable Cities? London: Routledge (2020). [Barcelona: chapter 4]

PATTi, Daniella; POLYÁK, Levente. Funding the Cooperative City. (gratuït, en anglès)

PONCE, Juli; MOLTÓ, Josep María. Derecho a la vivienda y función social de la propiedad. Nuevas políticas públicas en el marco del servicio público de alojamiento. Pamplona: Editorial Aranzadi (2017).

TURMO, Raül. Andel: el model escandinau d’accés a l’habitatge. Barcelona: Fundació Jaume Bofill (2004).

Manuals

Manual del llogater. Barcelona: Fem Sant Antoni (2017).

Masoveria Urbana: guia metodològica. Serie Urbanisme i Habitatge 1, Col·lecció Eines. Barcelona: Diputació de Barcelona (2017).

Models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge. Barcelona: Celobert SCCL, Consell Nacional de Joventut de Catalunya (2014).

Enllaços d'interès

Cooperatives d'habitatge

 

  • La Borda: Cooperativa d’habitatges que neix el 2012 com un projecte més de Can Batlló, impulsat per la comunitat en el procés de recuperació del recinte industrial,  i del teixit veïnal i cooperatiu del barri de Sants, a Barcelona.
  • Entrepatios: Cooperativa en cessió d’ús per fases a Madrid. Actualment tenen tres fases a Usera, Vallecas i un nou grup en consolidació.
  • Mietshäuser Syndikat (Alemanya)- Organització alemanya fundada el 1989. El Sindicat de Lloguer d’habitatges centra la seva activitat en l’impulsió i suport en aquells grups de persones que davant la dificultat d’accedir a un habitatge o mantenir l’habitatge on viuen decideixen unir-se per comprar colectivament l’edifici i plantejar una autogestió de l’edifici, pròpia i duradora seguint el principi del dret de sostre per tots i totes. Des del principi dels anys 90 han creat 123 projectes de cases i 21 estan en fase de desenvolupament.


Altres entitats

 

  • CECODHAS Housing Europe: Federació d’habitatges socials, públics i cooperatives. Conglomerat de federacions nacionals i regionals que representen a 4500 organismes i més 28000 cooperatives d’habitatges. Amb 45 membres de 19 estats diferents la Federació representa el 12% del parc immobiliari d’Europa. Els membres de la federació treballen des de contextos nacionals diversos, amb polítiques diverses i mercats ben diferents. Compartint la premisa d’habitatges sense ànim luctratiu.
  • Col·laboraviu: Iniciativa per impulsar la Masoveria urbana i les Cooperatives en cessió d’ús a la ciutat de Barcelona. L’objectiu es donar a conèixer aquests dos nous models d’entendre l’habitatge, donar eines per a la seva aplicació i fomentar el treball en xarxa.
  • FUCVAM (Uruguay): Federación Uruguayana de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mútua amb més 500 cooperatives afiliades en base al model d’ajuda mútua i la col·laboració amb les autoritats públiques que han ajudat en el finançament i en l’accés al sòl. Les cooperatives es caracteritzen pels principis d’empoderament de les usuàries, ajuda mútua i propietat col·lectiva, l’autogestió i l’autoconstrucció.
  • Gestors d’habitatge social de Catalunya (GHS): L’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya, agrupa, en un marc estrictament tècnic i professional, empreses públiques d’habitatge, serveis municipals d’urbanisme i habitatge, oficines municipals d’habitatge, promotors socials d’habitatge, organismes sense ànim de lucre i professionals que presten serveis d’interès general en el camp de l’habitatge social a tot el territori de Catalunya, amb la finalitat de promoure els interesos comuns a totes elles.
  • Habicoop – Fédération Française des coopératives d’habitants (França): Federació de cooperatives en cessió d’ús. Neix el 2015 i actualment la formen 20 cooperatives. Treballen per la democràcia directa i la propietat col·lectiva per a la gestió dels habitatges i els espais compartits.


Iniciatives i eines

 

  • Índex de referència de preus de lloguer: Eina de l’Agència Catalana de l’Habitatge per calcular el preu del lloguer en l’àrea determinada segons diferents indicadors.
  • Más que una casa: Plataforma web de processos colectius d’habitatge que ofereix eines per fomentar la participació i autogestió en la construcció dels nostres habitatges i entorns. Hi podras trobar alternatives per al desenvolupament d’un hàbitat més cooperatiu i igualitari.
  • Pis(o) Pilot(o): Pis(o) Pilot(o) és fruit de la cooperació entre Medellín i Barcelona, dues ciutats els ajuntaments de les quals fa molts anys que col·laboren en diferents projectes socials. L’exposició fa palès el que significa la cooperació internacional en el segle XXI: l’intercanvi horitzontal d’experiències pilot que aporten un coneixement útil per a qualsevol ciutat del món.