ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Transformem el model d’habitatge


El cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús vol promoure noves formes de convivència més comunitàries, que potenciïn la interrelació entre les persones que habiten l’edifici i també amb el barri o amb persones externes a la cooperativa, aconseguint construir projectes que visquin el seu entorn, tot col·laborant en la seva dinamització activa.

Aquestes interaccions es poden crear a diferents graus, amb col·lectius o entitats de barri que participin d’alguns dels espais dels projectes, com de veïnes i veïns que facin ús d’algunes de les instal·lacions dels espais comunitaris (bugaderia, taller, sala polivalent…). En definitiva, es pretén que el projecte social de l’habitatge cooperatiu vagi més enllà dels límits de la seva parcel·la i influeixi positivament en el seu entorn com un agent dinamitzador d’iniciatives socials.

Considerem també que un model de convivència que aposta per l’habitatge cooperatiu pot esdevenir una solució per al problema de l’accés a l’habitatge. A més, potenciar aquest model té un efecte multiplicador generant impacte en el desenvolupament de la ciutat i el territori, com s’ha vist en precedents d’altres països. És l’aposta per un projecte transformador que reivindica la permanència dels valors cooperatius i de l’economia social i solidària: la igualtat, l’equitat, la democràcia i l’autoorganització.

La col·laboració entre la cooperativa i l’Administració Local es fa necessària per poder assolir els reptes compartits d’integrar un nou model d’habitatge juntament amb una comunitat activa i repercutir en el teixit de l’economia social i en les dinàmiques associatives. Treballem per una transformació social vers un context més just, solidari, sostenible per fer efectiu el dret a l’habitatge a través de la cooperació públic-cooperativa.


Col·laboració públic-cooperativa


Els avantatges del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús són molts i diversos! Col·laborant amb entitats com Sostre Cívic per promoure habitatge cooperatiu, l’Administració pot…

  • Generar habitatge assequible i permanent des d’una iniciativa públic-cooperativa i sense ànim de lucre.
  • Reduir despesa pública en habitatge, ja que la gestió la cedeix a la cooperativa i, a la vegada, té la garantia que l’accés a aquests habitatges serà socialment just.
  • Contribuir a la reactivació de patrimoni en desús o que requereix rehabilitació, sense perdre la propietat pública del sòl o edifici. Es pot donar una nova vida al patrimoni en desús socialment favorable i sostenible!
  • Assegurar el manteniment i la millora continua del patrimoni: la responsabilitat recau en la cooperativa i les persones usuàries.
  • Promoure la mixtura social i la transformació positiva del barri o municipi.
  • Participar de la creació d’espais de col·laboració social i econòmica entre societat, administració i entitats financeres.


Estratègies i accions


Com impulsar habitatge cooperatiu en cessió d’ús des de l’Administració local?

1. Difondre el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

   • Organitzant xerrades, debats, taules de treball per apropar a la ciutadania el model en cessió d’ús.
   • Promocionant a les oficines d’habitatge els models alternatius d’accés i tinença d’habitatge.
   • Distribuint els documents divulgatius realitzats per Sostre Cívic amb el suport de l’Administració.
   • Identificant grups interessats en promoure un projecte col·lectiu d’habitatge.

2. Identificar i registrar les oportunitats de patrimoni.

   • Cercant patrimoni en desús d’interès: obtenció de plànols, informació urbanística, preu, fotografies…
   • Promovent un catàleg de patrimoni protegit o patrimoni rural.
   • Generant un informe sobre habitatge buit o en desús.
   • Obrint una borsa de propietaris/es disposats/des a engegar un projecte col·lectiu.

3.  Impulsar habitatge cooperatiu en cessió d’ús al municipi.

   • Promovent estudis previs de viabilitat en oportunitats de patrimoni al municipi.
   • Constituint un dret de superfície d’un sòl o patrimoni de titularitat municipal a favor de la cooperativa per un període de temps acordat (màxim 75 anys). L’adjudicació del sòl pot ser directa o mitjançant un concurs públic.
   • Signant un conveni de col·laboració amb la cooperativa per impulsar un projecte conjunt al municipi.
   • Exercint el dret de tempteig i retracte per recuperar patrimoni de les entitats bancàries fruit d’execució hipotecària i cedir-lo a la cooperativa.
   • Assessorant i acompanyant a grups impulsors de nous projectes.
   • Finançant la compra de sòl o patrimoni per part de la cooperativa.
   • Donant ajudes a la quota d’ús i a l’aportació d’entrada al projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

4. Contribuir a generar una xarxa amb agents del territori, administracions públiques i entitats privades (associacions del municipi, cooperatives, Consell Comarcal, Diputació, Ateneus Cooperatius, Generalitat, Agència Catalana de l’Habitatge…).

   • Promovent la creació de taules d’habitatge a la regió o municipi.
   • Organitzant activitats de formació en habitatge cooperatiu per a treballadores de l’Administració i/o persones interessades.
   • Afavorint la generació d’espais de relació entre els diferents agents del territori, com trobades o jornades.

Posem a la vostra disposició els documents i guies que tenim disponibles a la secció de descàrregues perquè ens ajudeu a difondre el model d’habitatge en cessió d’ús.

Si necessiteu que us enviem algun altre material concret, us podeu posar en contacte amb nosaltres a comunicacio@sostrecivic.cat