8.05.2019

Housing For All: signa per un habitatge social i assequible a la UE!

Europa està vivint una greu crisi de l’habitatge: aproximadament 82 milions de llars destinen més del 40% dels seus ingressos a pagar el cost del seu habitatge i les persones sense llar no deixen d’augmentar. En aquest context, necessitem una resposta coordinada, des de diferents països, per a aconseguir eines que ens permetin avançar en el dret a l’habitatge!

És per això que amb la implicació de més de 77 organitzacions de 20 països europeus s’acaba de llançar la Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) “Housing For All”, una crida als països europeus perquè prioritzin la inversió en habitatge i facin un pas endavant en la creació d’habitatge assequible.

Com funciona?

Tot i que l’habitatge és una competència dels estats membres de la Unió Europea a nivell individual, hi ha lleis europees com les fiscals o les que regulen la competència i els subsidis que influeixen de forma significativa sobre l’habitatge.

Una Iniciativa Ciutadana Europea possibilita que els ciutadans europeus fomentin canvis concrets de legislació en els aspectes sobre els quals la Comissió Europea està autoritzada per a suggerir-los. Volem que aquesta ICE sigui un punt d’inflexió i que permeti aconseguir millors condicions legals i financeres, com:

  • La no aplicació dels criteris de Maastricht a la inversió pública en habitatges socials i assequibles.
  • ​Un millor accés a finançament de la UE per als promotors d’habitatges sostenibles i sense ànim de lucre.
  • Normes socials per als lloguers de curta durada basades en la competència.
  • La compilació d’estadístiques sobre les necessitats d’habitatge a Europa.

Tenim un any a partir d’ara per aconseguir 1 milió de signatures en tota Europa, amb un mínim de 40.500 a l’Estat Espanyol, i poder portar la petició a la Comissió Europea per la seva revisió.

L’habitatge a l’Estat Espanyol

Espanya compta amb la desena part de l’habitatge públic que altres països del seu entorn (1,5% enfront d’una mitjana del 15%) Això no és accidental, sinó que és fruit de l’aposta per un model insostenible de propietat i habitatge protegit de venda, que passava al mercat al cap d’uns anys. Més de 644.000 famílies han viscut un desnonament des de 2007, en molts casos sense alternativa habitacional per part de les administracions públiques a causa de l’escassetat d’habitatge social.

Per això, aquesta Iniciativa es concreta a nivell estatal amb les següents prioritats:

1. Crear un parc d’habitatge social i assequible de lloguer o cessió d’ús d’un 15% en 10 anys i un 30% en 20 anys.

  • Incorporar al parc d’habitatge social els habitatges de Bankia i la SAREB.
  • ​Recuperació dels 77.000M€ del rescat bancari, via imposat a les entitats financeres per a destinar-lo a habitatge social i assequible.
  • Obligar grans propietaris a destinar el 30% de noves construccions o rehabilitacions integrals a VPO en zones amb demanda d’habitatge.

2. Assegurar un lloguer estable i assequible.

  • Permetre als ajuntaments regular els preus del lloguer sobre la base del poder adquisitiu.
  • ​Renovació automàtica dels contractes amb actualització de renda limitada excepte incompliment de l’inquilí/a o per necessitat de l’habitatge de l’arrendatari/a

3. Prioritzar l’habitatge públic de lloguer, així com col·laborar i finançar entitats socials, cooperatives d’habitatge en cessió

Pots llegir aquí el manifest complet de la Iniciativa. 

Sostre Cívic formem part del grup promotor d’aquesta iniciativa a l’Estat Espanyol, juntament amb altres 12 entitats, organismes i moviments ciutadans: la PAH, Observatori DESC, Sindicat de Llogaters i Llogateres, Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, Fundació Mambré, Fundació La Dinamo, FAVB, CAES, El Rogle cooperativa, Fundació Habitat 3, FRAVM i Sindicato de Inquilinas.

Si sou una entitat o col·lectiu, us podeu adherir a aquesta Iniciativa Ciutadana Europea en aquest enllaç!

[AQUESTA CAMPANYA JA NO ESTÀ ACTIVA]