23.10.2019

Impulsem l’habitatge cooperatiu amb els Projectes Singulars 2019

La convocatòria dels Projectes Singulars té per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses i nous mercats en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat o del territori.

Aquesta subvenció està dins el marc de l’Economia Social, i és promoguda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Gràcies a haver estat beneficiaris del programa Projectes Singulars 2019, des de Sostre Cívic podrem treballar en construir model de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya en diferents aspectes i generar coneixement, eines i recursos mitjançant els següents projectes:

  • Creació d’un observatori del sector de l’habitatge cooperatiu en ús: Realitzarem una anàlisi del sector per detectar projectes, grups, patrimonis… i recollir-los en una eina digital oberta de divulgació (www.llargavista.coop). 
  • Proposta de tractament fiscal: Creació d’un grup d’expertes que s’encarregarà d’elaborar un informe sobre el marc fiscal i la seva aplicabilitat en l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.
  • Elaboració de guies divulgatives sobre temes relacionats amb l’habitatge cooperatiu. Els temes triats són: cohesió de grup, vinculació amb l’entorn, marc legal i experiències internacionals.
  • Elaboració d’una eina per a l’estudi de viabilitat econòmica dels projectes, que permet un càlcul simplificat d’inversió prevista i quotes previstes. 
  • Generació d’una plataforma digital de gestió dels projectes d’habitatge cooperatiu, que faciliti la gestió i l’administració dels projectes d’habitatge. També servirà com espai per facilitar la participació interna dels socis i sòcies, per contribuir als debats interns oberts (generals o específics del grup o projecte) o proposar-ne de nous.
  • Redacció d’una proposta de treball per la inclusió social als projectes: Informe sobre entitats de l’àmbit de la inclusió i possibles estratègies de col·laboració per incorporar perfils amb especial vulnerabilitat als projectes d’habitatge cooperatiu. 
  • Realització d’una anàlisi comparativa de sistemes prefabricats i no prefabricats i els seus impactes ambientals. S’inclourà també un estudi i proposta d’implantació de sistema modular en obra, per tal d’analitzar i comparar diferents sistemes constructius.
  • Desenvolupament d’una nova línia d’activitat dirigida a desenvolupar l’ús de patrimoni inactiu, especialment de grans tenidors i mitjançant el tanteig i retracte, per incrementar el parc d’habitatge gestionat des de l’economia social i solidària.
  • Redacció d’un informe de propostes d’incidència política i impúls, conjuntament amb la resta del sector, d’una proposta de modificació de la llei de cooperatives per la introducció d’una tipologia pròpia de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús amb les seves característiques.
  • Impuls de la vertebració territorial i sectorial per a facilitar la creació de noves iniciatives d’habitatge cooperatiu en ús arreu de Catalunya: Es generaran dispositius d’activació de projectes a les comarques de Girona, Catalunya Central, Terres de l’Ebre i Camps de Tarragona; que inclouran la participació en els Ateneus territorials, reunions amb grups i administracions i la realització d’activitats divulgatives obertes.