21.03.2024

2024: L’any de l’aigua a Sostre Cívic

Fem front a l’emergència climàtica i la mercantilització d’un bé comú tan bàsic com és l’aigua, mitjançant un projecte singular basat en la intercooperació i la innovació

Ara que el país està vivint una gran sequera i som plenament conscients de l’emergència climàtica, es posa de manifest la necessitat de repensar els models de gestió de l’aigua i crear-ne de nous, especialment en el nostre àmbit, que és l’habitatge. Aquesta tasca la duem a terme a gràcies al suport del departament d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya, mitjançat un projecte Singulars, i en col·laboració amb Aigua.coop, Enginyeria Sense Fronteres, Societat Orgànica i La Constructiva

Aquest projecte té per objectiu promoure nous models de gestió del cicle de l’aigua mitjançant l’impuls de comunitats hídriques en habitatges cooperatius, i implementant estratègies públic-comunitàries a escala local per l’aprofitament hídric i protecció del cicle de l’aigua.

La nostra quotidianitat també forma part del cicle de l’aigua, i una part gens menyspreable. Hem de tractar l’aigua com un bé comú col·lectiu, i això comença a casa. Les comunitats hídriques poden ser eines molt útils per aquesta presa de consciència.

El pes dels usos d’aigua per sectors a Barcelona | Enginyeria Sense Fronteres

Els processos de captació d’aigua, subministrament, ús i devolució al medi són processos totalment interdependents, i que podem intervenir per fer recircular aquesta aigua. Si entenem de quina manera la consumim, quanta i per a què, podem també saber quin ús racional n’hauríem fer.

Associació de l’ús de l’aigua en l’àmbit domèstic | Enginyeria Sense Fronteres

A l’AMB, de mitjana, el consum d’aigua és de 110 litres per persona i dia. Només una part d’aquest consum domèstic necessita realment aigua potable. Això possibilita imaginar un escenari on cobrir alguns usos amb aigües pluvials o grises, com per exemple la descàrrega de les cisternes, la neteja o el reg.

Guia per a la implementació de comunitats hídriques a la ciutat de Barcelona | Gloria Carolina Fiallo i Dante Maschio Gastelaars, Enginyeria Sense Fronteres

En l’àmbit energètic, la regulació i l’impuls de les Comunitats Energètiques està avançant molt. En canvi, l’aigua no s’està abordant amb prou impuls. Tanmateix, a les grans ciutats els majors consums d’aigua es donen en l’àmbit domèstic i municipal.

Les oportunitats que ofereixen les Comunitats Hídriques són molt elevades i diverses: des de la presa de consciència i responsabilitat sobre el consum d’aigua que fem, la posada en marxa de mesures d’estalvi i rehabilitació hídrica, l’aprofitament d’aigües pluvials per enverdir les nostres cobertes i horts, l’aprofitament d’aigua pluvial i gris pels inodors, neteja i reg, fins al drenatge d’aquestes aigües al medi natural urbà.

El model de Comunitats Hídriques que plantegen Enginyeria Sense Fronteres a la guia vol recuperar la memòria històrica de l’aigua i la noció comunitària al voltant de la cura dels béns comuns. Des d’aquesta lògica les Comunitats Hídriques s’entenen com a comunitats conscients amb la utilització i cura de l’aigua, i passen de ser subjectes passius a actors actius del cicle hídric que cal cuidar i preservar en el context d’emergència climàtica que vivim.


Reaprofitar les aigües grises per reduir el consum dels edificis d’habitatge cooperatiu

Analitzarem el cicle de l’aigua en els nostres projectes d’habitatge cooperatiu per a generar un model de comunitat hídrica: com es fa el disseny, la gestió, el manteniment i avaluació de sistemes de tractament (captació, reutilització i reciclatge), a més de la digitalització de les dades. També, molt important, com sensibilitzar i formar en tractament de l’aigua als habitatges a les nostres sòcies, per fomentar l’empoderament i l’autogestió. 

Amb aquesta informació definirem el model òptim per la gestió col·lectiva de l’aigua en els habitatges cooperatius i que implementarem en els propers projectes en fase de desenvolupament. Per aquells projectes ja existents, es faran propostes correctives i de millora de la gestió hídrica, així com proposar pautes de consum i formació per l’estalvi d’aigua. 

En l’àmbit urbà, elaborarem una proposta d’un sistema de gestió del cicle de l’aigua municipal a Olesa de Montserrat amb la col·laboració de l’ecosistema cooperatiu local (Olesa és l’únic municipi que disposa del servei d’aigua municipalitzada). Amb aquesta experiència esperem generar els recursos i espais necessaris per promoure comunitats hídriques i nous models de gestió del cicle de l’aigua en l’àmbit local en altres municipis de Catalunya.

Pel que fa al model de gestió hídrica del territori i l’estrès hídric que aquest pateix, Enginyers Sense Fronteres ha estudiat els plans de les administracions locals i catalanes en relació amb l’aprofitament de recursos hídrics. Arran d’aquest estudi han elaborat una guia amb recomanacions legals i tècniques per l’aprofitament de recursos hídrics on plantegen reptes i propostes per tenir en compte.

Algunes de les accions que es duran a terme al llarg d’aquest projecte inclouen: 

  • Elaborar estudis tècnics de la resiliència al canvi climàtic en la gestió hídrica dels edificis d’habitatge cooperatiu.
  • Implementar aquests sistemes de tractament del cicle de l’aigua als edificis, així com els sistemes de monitoratge, una acció que ja estem duent a terme per garantir la sostenibilitat ambiental dels nostres projectes.
  • Difondre els coneixements generats amb la publicació d’una guia i activitats de formació al territori.

Aquest projecte està vertebrat pels principis que regeixen la nostra cooperativa.

  • Amb les comunitats hídriques busquem fomentar una gestió democràtica, mitjançant mecanismes de governança compartits. 
  • En relació amb la justícia social, creiem que la col·lectivització de serveis i l’impuls de comunitats hídriques sense ànim de lucre garantirà l’accés equitatiu i a preu de cost a un servei bàsic. 
  • La sostenibilitat és clau en el projecte, amb un enfocament en la disminució del consum d’aigua i l’ús de recursos com aigües pluvials i grises, contribuint a combatre el canvi climàtic i assegurant un ús racional dels recursos. 
  • A més, prioritzem la gestió eficient dels residus mitjançant l’aprofitament i la reutilització d’aigües grises i pluvials. 
  • Assegurem l’eficiència energètica, alimentant aquests sistemes hídrics amb energia renovable, com la fotovoltaica.

Amb aquest projecte, aspirem a introduir noves formes innovadores de gestió del cicle de l’aigua, amb un fort enfocament en la participació comunitària, la responsabilitat ambiental i la creació de propostes industrials.

El projecte té potencial a mitjà i llarg termini, ja que actua i dona resposta a reptes com són l’accés a l’habitatge i l’aprofitament i l’estalvi de l’aigua, proposant un canvi positiu i durador.

Aquest pròxim 23 de març és el Dia Mundial de l’Aigua, i es duran a terme diverses activitats reivindicatives per a reclamar l’aigua com a dret bàsic, i no com a mercaderia o recurs geopolític. Enginyeria Sense Fronteres, amb qui treballem braç a braç en aquest projecte, ha elaborat una agenda per no perdre’s cap acte. La pots consultar aquí.