20.03.2019

Comprem un edifici a Martorell per impulsar un nou projecte

Ahir vam tancar la compra a Martorell d’un edifici per portar a terme un projecte d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús. L’immoble era propietat del BBVA fruit d’un procés d’execució hipotecària del 2012, i ja s’havia acordat la seva venda amb un fons d’inversió estatunidenc, però hem pogut efectuar la compra prèviament pel dret de tanteig.

És la primera vegada que comprem un edifici ja construït per impulsar un projecte d’habitatge cooperatiu. L’edifici té 11 habitatges amb una superfície mitjana de 48m2, i es troba al centre de Martorell. Els habitatges tindran la qualificació de protecció oficial o HPO, i es destinaran a persones sòcies de la cooperativa que tinguin uns ingressos no superiors a 3,5 de l’IRSC. Es preveu que en 6 mesos puguin entrar-hi a viure!

Dret de tanteig

L’edifici ha estat adquirit mitjançant el dret de tanteig vigent des de l’aprovació del Decret Llei 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. Amb l’aprovació d’aquest decret es dóna preferència a la Generalitat, ajuntaments i promotors socials com a Sostre Cívic per la compra d’aquests habitatges.

A més, la Generalitat va posar en marxa a la primavera de 2018 un dispositiu per facilitar l’execució del dret de tanteig i retracte després que el BBVA i altres bancs van iniciar processos de venda de la major part dels actius immobiliaris a fons d’inversió.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va impulsar un acord amb l’Institut Català de Finances (ICF) per finançar les operacions d’adquisició via tanteig des de l’ICF amb un préstec bonificat per part de la pròpia Generalitat, així com una línia de subvencions per al pagament de la quota de lloguer o cessió d’ús en aquells casos que les persones que hi visquin tinguin una renda baixa.

Intercooperació entre entitats de l’economia social

L’adquisició d’aquest edifici també ha estat possible gràcies al finançament de Fiare Banca Ètica, que ha complementat el finançament de l’ICF. Fiare Banca Ètica és un banc cooperatiu, del qual Sostre Cívic també és entitat sòcia, compromès amb les iniciatives de l’economia social i solidària i en concret amb l’impuls de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

En aquest sentit, Sostre Cívic i Fiare Banca Ètica mantenim una col·laboració estable per al finançament de projectes de promoció o per l’adquisició de patrimoni, amb l’objectiu de transformar el mercat de l’habitatge generant projectes d’habitatge cooperatiu que no es regeixin pel mercat i amb un impacte positiu per l’entorn i les persones que hi viuen.

Alliberar patrimoni del mercat privat per transformar la manera de viure

Aquesta compra és la primera d’una sèrie d’adquisicions que farem els mesos vinents, portant a terme l’acord aprovat a l’Assemblea General del passat 22 de febrer.

La compra d’edificis ja construïts és una de les nostres vies estratègiques amb l’objectiu d’activar patrimoni per a nous projectes d’habitatge cooperatiu en ús i augmentar el parc d’habitatge social en un temps molt més breu que amb projectes d’obra nova. Durant el 2019 preveiem adquirir aproximadament 7 nous edificis més arreu del territori.