2.07.2024

Celebrem una Assemblea de rècord afrontant nous reptes i celebrant 20 anys

El darrer dissabte, 29 de juny, vam celebrar l’Assemblea General Ordinària de Sostre Cívic a l’Ateneu Popular de 9 Barris. Aquest és el nostre esdeveniment societari anual més important, on estan cridades a participar les 1.550 sòcies: usuàries, expectants i de treball. Amb una participació rècord de prop de 200 sòcies, 130 d’elles presencials i la resta de manera telemàtica, l’assemblea ha estat un espai que ens ha permès connectar, compartir idees i prendre decisions importants per al futur de la nostra organització.

Enguany hem canviat el format de l’Assemblea, traslladant-la a dissabte en comptes de divendres a la tarda. Aquesta decisió, més d’acord en els temps de creixement i consolidació que vivim com a cooperativa, ha estat clau per permetre major participació incloent-hi més activitats durant la jornada.

Abans de la part formal de l’assemblea, vam fer dues sessions informatives per a les sòcies, on es van debatre temes cabdals per al desenvolupament de nous projectes d’habitatge cooperatiu. Per una banda, vam tractar la situació actual del Conveni ESAL amb l’Ajuntament de Barcelona, dedicat a l’impuls d’habitatge social a través de la cessió de solars municipals a cooperatives i fundacions. Per altra banda, vam debatre sobre nous mètodes de finançament per als projectes en fase de desenvolupament.

L’assemblea va començar amb l’aprovació dels comptes anuals, que presenten un resultat positiu de 120.000 euros d’un pressupost total aproximat d’1,9 milions d’euros. Les aportacions per quotes de sòcies han augmentat un 22%, gràcies al creixement en la base social. També han augmentat els ingressos en un 40%, provinents de la gestió de nous projectes i les noves formes de finançament impulsades per l’assemblea, com la captació de capital voluntari, que el 2023 ha arribat fins als 250.000 euros, aportats per 22 noves sòcies col·laboradores.

Més enllà dels aspectes formals, en l’assemblea general es van fer passos importants per millorar la gestió de la convivència i enfortir la cooperativa a través de la modificació dels nostres estatuts. S’han creat noves categories de sòcies, afegint la categoria de sòcia convivent, i s’ha regulat la possibilitat de subrogació del dret d’ús, tant entre sòcies com per causa de mort.

A més dels aspectes interns de la cooperativa, l’assemblea també va servir per impulsar nous projectes. Continuem creixent amb iniciatives que van des de petites iniciatives en entorns rurals, com el projecte de 3 habitatges de Can Serreta a la Cellera de Ter, fins a grans edificis de nova construcció sobre solars municipals cedits a la cooperativa: Pati del Gall-La Bastida, 24 habitatges a Vilafranca del Penedès; 25 habitatges al barri del Joc de la Bola a Lleida; i 60 habitatges a Manresa. Amb el suport de les subvencions Next Generation, molts ajuntaments han adoptat el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com un dels instruments per augmentar el parc d’habitatge social. Amb aquests nous projectes consolidem la presència i dimensió de Sostre Cívic arreu del país. Entre 2024 i 2025 estem impulsant 9 noves construccions que faran que el 2026 tinguem 343 nous habitatges en convivència.

Tots aquests punts de l’ordre del dia de l’Assemblea es van aprovar per àmplia majoria, demostrant la força i la unitat de la nostra base social. S’ha valorat molt positivament els espais de participació oberts abans de la celebració de l’Assemblea: la segona trobada de sòcies celebrada a l’abril, amb sessions dedicades a presentar els principals debats assemblearis, i l’Espai Obert, una sessió telemàtica convocada una setmana abans per poder presentar i resoldre dubtes dels punts de l’ordre del dia.

Per acabar, vam celebrar els vint anys de Sostre Cívic, destacant el llarg recorregut per construir un model alternatiu d’accés a l’habitatge a Catalunya. Sostre Cívic va néixer el 5 de juny de 2004 com a associació gràcies a un grup de persones vinculades a l’InfoEspai de Barcelona, inspirats pel model Andel escandinau. Inicialment, l’associació es va dedicar a la difusió i incidència política, aconseguint la inclusió del model de cessió d’ús a la Llei catalana d’habitatge el 2007. Posteriorment, es va constituir com a cooperativa el 2010 per gestionar millor els projectes d’habitatge cooperatiu, tot i que els primers anys només alguns projectes es van consolidar.

El primer projecte important va ser Pomaret el 2012, i el 2015 es va signar el primer conveni amb un ajuntament a Sant Cugat, per reformar les antigues cases dels mestres. El 2018, el projecte de Princesa49 va ser el primer habitatge cooperatiu en cessió d’ús de Barcelona. Des de llavors, Sostre Cívic ha anat creixent amb nous projectes cada any. Des de rehabilitar edificis adquirits pel dret al tanteig com Mur (Martorell) i Ponent (Palafrugell) el 2020, fins a nova construcció amb La Balma i Cirerers (Barcelona) entre el 2021 i 2022. 

Actualment, la cooperativa compta ja amb 12 projectes amb 175 habitatges en convivència i espera gestionar un parc de més de 650 habitatges entre 25 projectes en els pròxims tres anys. Això comporta nous reptes en la gestió de la convivència, el manteniment dels edificis, la participació societària i la sostenibilitat. El Consell Rector va aprofitar la celebració de l’aniversari per demanar la implicació de tothom per afrontar aquests reptes amb valentia. Celebrem vint anys amb una mirada cap al futur, presentant un nou logotip actualitzat i renovant el compromís amb la transformació social, el dret a l’habitatge i el cooperativisme.

Per acabar la jornada de debat i cohesió, vam gaudir d’un dinar comunitari i posteriorment vam visitar conjuntament l’edifici de Cirerers. Agraïm la participació de totes les persones, tant presencialment com en línia, contribuint així a l’èxit de la nostra Assemblea General. Amb el vostre suport, continuarem lluitant per un futur millor promovent habitatges dignes per a tothom. És gràcies al treball i debat col·lectiu que la cooperativa pot avançar per aconseguir els nostres objectius i transformar la realitat social a través de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.